Woningcorporatie Wonenenzo compleet

Draft version last modified on: 26 May 2020
1 Audits 1 AVG 1 Ingeladen SKARP indicatoren 1 Risico's 1 Verbeterpunten 1.1 AVG 1.1 Leegstand 1.1 Verhuur 1.1 Verhuur 1.1 Verhuur 1.1.1 Leegstand bij mutatie 1.1.1 Mutatieproces 1.1.1 PI00152 Aantal leegstandsdagen 1.1.1 R9 Toename huurachterstand (onder bewoners) 1.1.2 PI00153 Afname snelheid leegstand 1.1.2 R79 Niet verwerken van de huuropzegging 1.1.3 PI00154 Bezettingsgraad huureenheden 1.1.3 R201 Verhuur - Toewijzing incorrect 1.1.4 PI00155 Gemiddeld aantal leegstandsdagen 1.1.4 R208 Bewust tegen te lage/hoge prijs verhuren 1.1.5 Woonfraude 1.2 HRM 1.2 Onderhoud 1.2 Onderhoud 1.2 Verhuren financieel 1.2.1 PI00081 Kasstroom huurontvangsten 1.2.1 R23 Onvoldoende geschikt personeel kunnen aantrek. 1.2.1 Reparatiekosten te hoog 1.2.1 reparaties 1.2.2 PI00156 Huurderving leegstand 1.2.2 R257 frauduleuze informatie door medewerker 1.2.2 ZAV's worden onterecht geplaatst 1.2.3 PI00966 Percentage huurachterstand tov totale huur 1.2.3 R258 Nieuwe medew. die niet voldoen integrit. eis 1.3 Verhuuradministratie 1.3 Verkoop 1.3 Verkopen 1.3 Verwerkersovereenkomsten 1.3.1 Gemeenten 1.3.1 Incasso huurachterstanden 1.3.1 PI00246 Aantal verkopen bestaand bezit 1.3.1 R29 Verkoop tegen te lage prijs 1.3.1.1 Verwerkersovereenkomst gemeente 1 1.3.1.2 Verwerkersovereenkomst gemeente 2 1.3.2 Jaarlijkse huurverhoging 1.3.2 R193 Verkoop hanteert onderhands verkoopproces 1.3.2 Zorginstellingen 1.3.2.1 Verwerkersovereenkomst zorginstelling 1 1.3.2.2 Verwerkersovereenkomst Zorginstelling 2 1.3.3 Prolongatie 1.4 Onderhoud 1.4 Verantwoorden bedrijfsvoering 1.4 Verhuren 1.4.1 Opstellen jaarverslag 1.4.1 PI00716 Gemiddelde wachttijd 1.4.1 R35 (Planmatig) onderhoud valt duurder uit 1.4.2 PI00120 Histogram van doorlooptijden 1.4.2 R58 Uitstellen van onderhoud 1.4.3 PI00134 Doorloop per wijk 1.4.3 R76 Onvoldoende zich op ZAV's 1.4.4 PI00159 Vertrekmutatiegraad 1.4.5 PI00160 Vestigingsmutatiegraad 1.5 Onderhoud 1.5.1 PI00509 Onderhoudslasten per eenheid 1.5.2 PI00194 Kasstroom onderhoudsuitgaven 1.6 Personeel en organisatie 1.6.1 PI00196 Kasstroom personeelsuitgaven 1.7 Vermogensbeheer 1.7.1 P01007 Liquide middelen dVi 2017 3.2.1 Opstellen jaarverslag 3.2.2 Opstellen jaarrekening 3.2.3 Opstellen dVi 3.4.1 Opstellen ondernemingsplan 3.4.2 Opstellen bedrijfsplan 3.4.3 Opstellen tertiaal(4-maands)rapportage 3.4.4 Opstellen maandrapportage 3.4.5 Opstellen jaarbegroting 3.6.1 Melden datalek 3.6.2 Uitoefenen Recht op inzage/dataportabiliteit 3.6.3 Uitoefenen recht op rectificatie 3.6.4 Uitoefenen recht op vergetelheid 3.6.5 Uitoefenen recht op beperking van de verwerking 3.6.6 Uitoefenen recht op dataportabiliteit 3.6.7 Uitoefenen recht van bezwaar 3.6.8 Uitoefenen recht op menselijke blik bij besluiten 4.1 Strategisch Inkoop Proces (STIP) 4.1.1 Kwantitatieve inkoopanalyse 4.1.2 Kwalitatieve inkoopanalyse 4.1.3 Inkoopstrategie 4.1.4 Inkoopbeleid 4.1.5 Inkoopjaarplan 4.1.6 Inkoopprestatiemeting 4.2 Bepalen inkoopprocedure 4.2.1 Bepalen inkoopprocedure 4.3 TIP Compleet 4.3.1 Team en doelstellingen 4.3.2 Interne analyse 4.3.3 Externe analyse 4.3.4 Categorie strategie 4.3.5 Leverancierselectie 4.3.6 Afronding en overdracht 4.4 TIP EA 4.4.1 Team en doelstellingen 4.4.2 Interne analyse 4.4.3 Externe analyse 4.4.4 Categorie strategie 4.4.5 Leverancierselectie 4.4.6 Afronding en overdracht 4.5 TIP Compact 4.5.1 Team en doelstellingen 4.5.2 Interne en externe analyse 4.5.3 Categorie strategie 4.5.4 Leverancierselectie 4.5.5 Afronding en overdracht 4.6 Contract- en leveranciersmanagement (CLM) 4.6.1 Implementatie contract 4.6.2 Inrichten CLM 4.6.3 Prestatiemeting 4.6.4 Rapporteren en bijsturen 4.6.5 (Eind)evaluatie 4.7 Operationeel Inkoop Proces (OIP) 4.7.1 Selecteren product of dienst 4.7.2 Validatie budget 4.7.3 Plaatsen bestelling 4.7.4 Ontvangst goederen en diensten 4.7.5 Facturatie en betalling 4.8 Audit op inkoop 4.8.1 Audit op inkoop Aanbieden woning Accepteren woning Afrekenen Servicekosten Afrekenen stookkosten Behandelen overlastmelding Beheren derdenlijst aannemers Belanghebbenden Bestek fase CORA referentiemodel Definitief ontwerp fase Huur incasseren Initiatieffase Interne Post Klanten Klanten, leveranciers en belanghebbenden Leveranciers Meten condities bouwdelen Onderhoudscontract afsluiten Ontvangen huuropzegging Opleveringsfase Opstellen eindafrekening Opzichter Periodiek bepalen termijnbedrag servicekosten Realiseren medisch aanpassing Realiseren verbetering eenheid Startfase Terugkoop Uitgaande documenten Uitvoeren interne audits Uitvoeren mutatieonderhoud Uitvoeren planmatig onderhoud Uitvoeren voor- en eindinspectie Uitvoeringsfase Verhuurconsulent Verwerken aanvraag proceswijziging Verwerken aanvraag Woningruil Verwerken dagafschriften Verwerken reparatieverzoek Verwerking inkomende post Voorbereiden planmatig onderhoud Voorlopig ontwerp fase Wet Poortwachter na week 52 2e ziektejaar Wet Poortwachter week 1 t/m 8 Plan van Aanpak Wet Poortwachter wk 8 t/m 52 1e ziektejaar Woningcorporatie Woonconsulent Ziekteverzuim (ziek- en herstelmelden)